Zawsze Razem

Ośrodek Leczniczo - Rehabilitacyjny "Zawsze Razem"

O Ośrodku

Ośrodek Leczniczo - Rehabilitacyjny "Zawsze Razem" prowadzi rehabilitację dzieci i młodzieży w formie pobytów dziennych i ambulatoryjnych porad. Nasi pacjenci realizują indywidualny program rehabilitacji, który zawiera:

 • codzienne usprawnianie ruchowe przez fizjoterapeutów z wykorzystaniem metod: Vojta, NDT Bobath, PNF, Integracja sensomotoryczna, Denison, Medi Taping,
 • stosowanie zabiegów fizjoterapeutycznych,
 • nauka podstawowych umiejętności życia codziennego, nauka samoobsługi,
 • codzienne prowadzenie zajęć reedukacyjnych indywidualnych i grupowych (np. Metoda Dobrego Startu),
 • realizowanie programu szkolnego,
 • prowadzenie terapii zaburzeń emocjonalnych oraz zaburzeń zachowania przy pomocy metody terapii ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, artoterapii, muzykoterapii, technik relaksacyjnych i metod M.Ch. Knillów,
 • prowadzenie terapii zaburzeń mowy,
 • świadczenie usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych poprzez zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną,
 • przeciwdziałanie izolacji społecznej dzieci niepełnosprawnych poprzez organizowanie imprez o charakterze integracyjnym, umożliwianie kontaktów ze zdrowymi rówieśnikami,
 • upowszechnianie kultury: zapraszanie artystów z przedstawieniami teatralnymi, estradowymi, organizowanie imprez kulturalnych,
 • wspieranie rodziców w wychowywaniu i sprawowaniu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym,
 • pomoc rzeczowa i materialna dla rodzin w trudnych sytuacjach życiowych,
 • systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry specjalistycznej zatrudnionej w ośrodku,
 • organizowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych (praktyki, staże dla młodzieży akademickiej kształcącej się w zakresie szeroko pojętej opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym i jego rodziną).